О Д Л У К А за утврдување на пакет на книги за зимскиот семестар во академската 2021/2022 година и за утврдување на цени за продажба на учебници во пакет

ОДЛУКА

ОДЛУКА од ННС од 15.10.2021 г. за изменување и дополнување на Одлуката за утврдување на пакет на книги за зимскиот семестар во академската 2021/2022 г. и утврдување на цени за продажба на учебници во пакет

ОДЛУКА