Почитувани,

врз основа на соработката со колегите од Универзитетот од Западна Бохемија, ви проследуваме информација за повикот за доставување трудови во списанието „Одбрана и стратегија“, индексирано во Web of Science, Scopus, ERIH, DOAJ, ICI, CEEOL и во други реномирани датотеки.

Повеќе информации за начинот на објавување трудови и за списанието може да најдете на следните линкови:

Web of Science, Scopus, ERIH, DOAJ, ICI, CEEOL… – Defence & Strategy

Guidelines for Authors – Defence & Strategy