Успешно реализирана Меѓународна научна конференција на Факултетот за безбедност од 13-15 септември во Охрид на тема: “30 години независна македонска држава”.