Почитувани,

Софискиот универзитет „СВ. КЛИМЕНТ ОХРИДСКИ” и Универзитетот „СВ. КЛИМЕНТ ОХРИДСКИ“ – Битола Ве поканува да земете учество на Универзитетската научна конференција  во рамките на заедничкото празнување на патронот „Св. Климент„ на тема:  „ДИМЕНЗИИТЕ НА КОМПЕТЕНЦИИТЕ” што ќе се одржи на 3, 4 и 5 Декември 2020 год., Софија, Република Бугарија. Вашите абстракти и трудови на македонски јазик може да ги доставите согласно Поканата коjа e во прилог.

Универзитет „Св.Климент Охридски„-Битола