Одлука за усвојување на извештај за подобност на тема за изработка на магистерски труд и определување на ментор – Татјана Петрушевска

Одлука