Prof. d-r Zlate Dimovski
Full Professor
Consultations Tuesday 10.00-11.30; Thursday 11: 00-12: 30 p.m.
Professors
Криминалистичка тактика 1
Криминалистичко разузнавање
Тероризам и методика на истражување на тероризам
Меѓународен тероризам
Криминалистичка методика
Криминалистика – тактика, техника и методика
Тероризам и сузбивање на тероризмот
Стратешки анализи и криминалистичко разузнавање
Безбедност и заштита на информации
Вовед во криминалистика и криминалистичка тактика

Роден е на 02.10.1966 година во Битола. Во 1991 година се стекнува со титулата дипломиран криминалист на Факултетот за безбеднот во Скопје. На 25.12.2002 година врши одбрана на магистерскиот труд под наслов “Недозволено држење на оружје, муниција и распрскувачки материи поврзано со тероризмот”. Под наслов “Тероризмот во Република Макдонија со посебен осврт на криминалошките аспекти”,на Универзитет ,,Св. Кирил и Методиј,, Скопје, Институт за социлоШки и политичко- правни истражувања се здоби со титулата Доктор на науки. Професионално искуство: 13 години на оперативна позиција во Управата за безбедност и контраразузнавање, од кои 6 години на раководно работно место.Од 2004 година Наставник-инструктор во Полициска академија во континуирано образование. Од 2005 Асистент по криминалистика во секторот за Високо образование во Полициската академија. Од 1.01.2006 Главен координатор за специјални и менаџмент курсеви во Кабинетот на Директорот на Полициската академија. Зборува активно:англиски, српско-хрватски и бугарски. Компјутерски способности: Одлично користење на MS Windows XP; MS Office XP(Word, Excel, Power Point); Internet Software(Explorer; Net Scape Communicator); Various E-mail Clients(MS Outlook, Outlook Express …) различните видови на Antivirus Software (Northon, Mcafee);Experienced in LAN environment.

CV

Книги
1.Криминалистичка методика- Република Србија
2.Тероризам
3.Меѓународен тероризам
4. Прирачник криминалистичко разузнавање
5.Недозволено држење оружје, муниција и распрскувачки материи поврзано со тероризмот
Статии
1. Меѓународна конференција “International conference of experts on combating drugs – national drug strategy- pillar:supply reduction,,
2. ,, The role of Interpol in fight against trafficking in cultural goods and natural rarities,, – International conference- Police academy- Belgrade, Tara, 2011
3. ,,Maze of financial assets in the process of money laundering in the function of the financing of terrorism,,- Medjunarodna naucnostrucna konferencija, Banja Luka, 2011 godina,
4. ,, Security dimenzions of contemporary trends of human trafficking,,- Medjunarodna naucnostrucna konferencija, Policijska academija- Beograd, 2011 godina
5. Specifics of the intelligence agency of the Republic of Macedonia and its working methods- NBP- Журнал за криминалистику и право, Београд, 2011
6. Inteligence process as a key link in the fight against terrorism
7.”Reasons and factors for the occurrence of economic and financial crimes in the post-recesion period”
8. “Меѓународни уговори за размену разузнавачки информација у борби против транснационалног криминалитета”
9. “Аспекти борбе против транснационалног криминала и корупције”
10. “Супротстављање тероризму”
11. “Поимно, научно и институционално одредување на тероризмот”
12. “Реформите и поставеноста на службите за спроведување на законите во борба против тероризмот во светот и Р.Македонија”
13. “Начини и процедури за оценување, вреднување, користење и размена на класифицирани информации”
14.”Криминалистичко-информативна дејност кај кривичните дела против културното наследство и природните реткости”
15. “Криминалистичкото разузнавање во борба против организираног криминалитет”
16. ,,Цел, форма, и начини на реализација на информативен разговор како значајна оперативно- тактичка мерка,,- Годишник на Полициската академија, 2007/2008 год.
17.,,Компаративен преглед на европските кривично-правни
решенија за тероризмот,,- ГодиШник на Полициска академија, бр. 2, Скопје, 2007
18.,, Кривичното дело тероризам во македонското кривично законодавство,,- Научно списание, Универзитет ,,св. Климент Охридски,, -Битола, Година 2, број 2, Декември, 2006
19. ,,ЗаШтита на сведоци,,- ГодиШник на Полициска академија бр.1, 2006.
20. ,,За целите на казнената политика- дали ги остваруваме,, – Македонска ревија за казнено право и криминологија год. 12, бр.2 , 2005 година