Prof. d-r Vesna Stefanovska
Associate Professor
Professors
Криминологија
Превенција на криминалитетот
Ресторативна правда
Криминолошки теории
Компаративна криминологија
Санкции во заедницата

CV