Prof. d-r Snezana NIkodinovska
Full Professor
Professors
Меѓународни односи со меѓународна соработка
Меѓународни односи со меѓународна полициска соработка
Европско право
ОБСЕ и европска безбедност
Право на ЕУ – правда и внатрешни работи
Меѓународни односи
Право на Европска унија
Родена е 02.09.1955 година во Скопје. Во 1981 година дипломира на Правниот факултет во Скопје и се здобива со титулата дипломиран правник. Во 1990 станува магистер по меѓународни односи и меѓународно јавно право на Правниот факултет во Скопје. Во 2001 год. на Факултетот за безбедност – Скопје се стекнува со звање доктор од областа на безбедноста. Работи на Факултетот за безбедност од 1984 година како помлад асистент, асистент, доцент, вонреден и редовен професор. Има земено учество во повеќе научно-истражувачки проекти и објавено голем број на трудови. Зборува одлично англиски, српски, хрватски и делумно француски. Одлични компјутерски вештини: MS Word, Office, Excel, Outlook, Internet. Добри комуникациски способности, како и способност во координирање и администрирање на меѓународни и домашни проекти.