Prof. d-r Sase Gerasimoski
Full Professor
Consultations: Monday from 11.00. until 13.00 and
Wednesday from 09.00. until 11.00.
Professors
Социјална патологија
Систем на приватна безбедност
Безбедност во приватниот сектор
Основи на приватна безбедност
Процена на ризик
Справување со ризици
Девијантност и неформална социјална контрола
Превенција на социопатолошки појави
Безбедносна култура
Роден е на 19.06.1977 година. Дипломирал во 2001 година, а магистрирал на Институтот за социологија при Филозофскиот факултет во Скопје во 2006 година. На истиот иститут во 2010 година ја одбранил и својата докторска дисертација под наслов „Културните вредности и ризикот во современото општество со посебен осврт на македонското општество“ и се стекнал со титулата доктор на социолошки науки.
Во 2006 година е избран за помлад асистент на Факултетот за безбедност во Скопје, во 2009 за асистент, а во 2011 година за доцент по предметите Социјална патологија, Систем на приватна безбедност и Безбедност во приватен сектор.
Во периодот од 2003 до 2009 година бил активен и во НВО секторот. Учествувал со свои научни и стручни трудови на домашни и меѓународни научни собири и во неколку научно-истражувачки проекти од домашен и меѓународен карактер.
Објавил триесетина научни и стручни трудови во домашни и меѓународни научно-стручни изданија. Автор е на една и коавтор на четири книги. Зборува течно анлиски, француски, српски и хрватски јазик.
КНИГИ
1. Аслимоски Пере, Герасимоски Саше, Социологија на туризмот, Факултет за туризам и угостителство, Охрид, 2011
2. Спасески Јордан, Николовски Марјан, Герасимоски Саше, Безбедносни системи-прилог кон учењето за националните безбедносни системи, Факултет за безбедност, Скопје, 2010
3. Аслимоски Пере, Герасимоски Саше, Социологија на туризмот, Факултет за туризам и угостителство, Охрид, 2009
4. Спасески Јордан, Аслимоски Пере, Герасимоски Саше, Приватна безбедност, Полициска академија и Факултет за туризам и угостителство, Скопје-Охрид, 2008
5. Герасимоски Саше, Охридската средновековна уметност-социолошка студија, Национална установа Завод и музеј, Охрид, 2007
Научни и стручни трудови (автор, коавтор)
1.Gerasimoski Saše, “Cooperation between police and private security in function of protection of human rights and freedoms in Republic of Macedonia“, Culture of Polis, Novi Sad, 2012, pp. 405-420
2.Gerasimoski Saše & Trajkovska Vesna, “The Dominance of the English language in the European multilingual mosaic through the prism of linguistic identity“, Proceedings of the International Scientific Conference Identity in the Era of Globalization, Faculty of Philosophy & ISPPI, Skopje, 2012, pp. 352-366
3.Gerasimoski Saše & Aslimoski Pere, “The importance of ethics in realizing the private security”, Proceedings of the International Scientific Conference Police Science and Police Profession (States and Perspectives), held in Ohrid, Faculty of Security, Skopje, Vol. I, 2012, pp. 166-178
4.Gerasimoski Saše, “Private security as a process: Possibilities and limits”, Proceedings of the International Scientific Conference Police Science and Police Profession (States and Perspectives), held in Ohrid, Faculty of Security, Skopje, Vol. I, 2012, pp. 179-192
5.Gerasimoski Saše & Aslimoski Pere, “Food and nutrition as tourist phenomenon”, Procedia: Social and Behavioral Sciences, 44, Elsevier, 2012, pp. 357-362
6.Gerasimoski Saše & Mojsoska Snezana, “Functioning of investment funds in Republic of Macedonia in terms of changing environment”, Procedia: Social and Behavioral Sciences, 44, Elsevier, 2012, pp. 446-452
7.Gerasimoski Saše, “Relations between police and private security sector In Republic of Macedonia”, Proceedings of the Archibald Reiss Days International Scientific Conference, Academy of Crminalistics and Police Studies, Belgrade, Vol. II, 2011, pp. 795-803
8.Gerasimoski Saše “The development of private security in Republic of Macedonia: Contradictions and possibilities”, Proceedings of the International Scientific Conference Security in the Post-Conflict (Western) Balkans: Transition and Challenges Faced by the Republic of Macedonia, held in Ohrid, Faculty of Security, Skopje, Vol. II, 2011, pp. 326-340
9.Герасимоски Саше, „Безбедносната култура и културата на ризикот“, Хоризонти, Битола, бр.7, 2011, сс. 361-370
10.Герасимоски Саше, “Справување со ризици”, Годишник на Факултетот за безбедност, Скопје, 2011, бр.6, сс. 53-65
11.Герасимоски Саше, “Прогноза на ризиците во приватниот безбедносен сектор”, Хоризонти, Битола, 2010, бр.6, сс. 319-326
12.Герасимоски Саше, “Ризичното општество и современата безбедност”, Зборник на трудови од Меѓународната научно-стручна Конференција Безбедност, еколошка безбедност и предизвици на Република Македонија, Охрид, Факултет за безбедност, Скопје, 2010, сс. 266-277
13.Герасимоски Саше, “Проценка на ризиците во приватниот безбедносен сектор”, Годишник на Факултетот за безбедност, Скопје, 2010, бр.5, сс. 70-77
14.Герасимоски Саше, “Социолошки аспекти на заштитата на културното наследство во Република Македонија”, Зборник на трудови од тркалезна маса на тема Заштита на културното наследство во Република Македонија, Факултет за безбедност, Скопје, 2010, сс. 80-91
15.Герасимоски Саше, “Светската безбедност низ призмата на теоријата за ризичното општество”, Современа македонска одбрана, бр.8, Скопје, 2010, сс. 97-108
16.Герасимоски Саше, “Ризиците и приватната безбедност”, Хоризонти, Битола, 2009, бр.3, сс. 221-232
17.Gerasimoski Saše, “Experiences and perspectives of private security”, Varstvoslovje, Maribor, 2009, Year 11, No.2, pp. 316-328
18.Герасимоски Саше, “Социолошки аспекти на приватната безбедност во Република Македонија”, Хоризонти, Битола, 2008, бр.3, сс. 221-232
19.Герасимоски Саше, “Приватната безбедност во услови на глокализација”, Годишник на Полициската академија, Скопје, 2008, бр3, сс. 388-395
20.Герасимоски Саше, “Приватна, а не приватизирана безбедност”, Годишник на Полициската академија, Скопје, 2007, бр.2, сс. 32-38
21.Герасимоски Саше, “Приказ на книгата Педагошка социопатологија од авторите проф. д-р Јордан Спасески, проф. д-р Пере Аслимоски и проф. д-р Оливер Бачановиќ“, Годишник на Полициската академија, Скопје, 2007, бр.2, сс. 421-423
22.Gerasimoski Saše & Aslimoski Pere, “The intercultural communication on global and local level and the development of macedonian tourism”, co-author, Proceedings of HOTELPLAN-International Congress on Tourism, Belgrade, 2007, pp. 279-291
23.Герасимоски Саше, “Научните аспекти на делото на професорот Јордан Спасески видени преку книгата Македонија-столб на безбедноста и мирот на Балканот”, Годишник на Полициската академија, Скопје, 2006, бр.1, сс. 315-319
24.Герасимоски Саше, “Современи тенденции во развојот на културниот туризам во Република Македонија-социолошки аспекти”, Зборник на трудови од VIII-та Меѓународна Конференција на тема Современи трендови во туристичката индустрија, ФТУ, Охрид, 2005, сс. 521-529
25.Герасимоски Саше, “Етиката и музејската комуникација”, Museologica Macedonica, бр.9-10, Скопје, 2005, сс. 78-87
26.Герасимоски Саше и Аслимоски Пере, “Глобализацијата во туризмот и културната традиција”, Зборник на трудови од III-та Меѓународна Конференција на тема Туризмот и осигурувањето во услови на глобализација, ФТУ, Охрид, 2003, сс. 349-357
27.Герасимоски Саше, “Студентски видувања-кон делото на професорот Јордан Спасески”, Живот исполнет со хуманизам-момографија за животот и делото на проф. д-р Јордан Спасески, Полициска академија, Скопје, 2003, сс. 290-298