Prof. d-r Oliver Bacanovic
Full Professor
Professors
Виктимологија
Пенологија
Малолетничка делинквенција и криминал на штета на деца
Криминална политика
Основи на виктимологијата
Роден е 09.04.1956 година. Во 1996 година на Факултетот за безбедност – Скопје се стекнува со
титулата доктор на науки од областа на безбедноста. На Факултетот за безбедност -Скопје во областа на Едукација и истражување работи од 1981 година.
Има напишано повеќе научни и стручни трудови и учествувано на повеќе научно-истражувачки проекти и конференции.
Исто така има предавано на Филозофскиот факултет -Скопје на Институто за социјална работа и социјална политика во учебната 2001/2002 и 2002/2003 год, на Правниот факултет – Београд на специјалистички постдипломските студии во 2007/2011, на Правниот факултет – Скопје постдипломски студии на курсот по Криминологија и Кривично право.
Компјутерски вештини: Word, Exsel Power Point, Publisher, Internet.