Prof. d-r Miodrag Labovic
Full Professor
Consultations: Monday and Friday from 11 a.m. to 1 p.m.
Professors
Кривично право
Организиран криминал и корупција
Кривично право и меѓународно кривично право
Криминологија

Дипломиран правник, Правен факултет, Скопје, 1988. Во 1998 станува Магистар на правни и политички науки, на Правен факултет, Скопје. Одбраната на докторската дисертација беше на 06. 05. 2003 година на тема “Власта и корупцијата во политичкиот систем, со посебен осврт на Република Македонија” (на епистемолошко и глобално политичко ниво; со компаративна анлиза и со проекција на квалитативно новата национална антикорупциска стратегија)

Речиси 20 (дваесетгодишно) годишно непосредно, оперативно, практично искуство во Министерството за внатрешни работи на Република Македонија. На самиот почеток како полициски инспектор по економски криминал, а потоа како инспектор по моторни возила, инспектор за малолетничка деликвенција, социо патолошки појави и проституција, инспектор за тешки кражби и разбојништва, Главен инспектор за корупција и организиран криминал на републичко ниво. Одлично зборува англиски, српско-хрватски и бугарски. Поседува одлични меѓучовечки комуникации и вештини за работа под притисок, како и меѓуетничка и меѓуверска толеранција.

CV

Објавени научни дела, учебници и трудови
– ДЕПОЛИТИЗАЦИЈА И(ЛИ) ДЕПАРТИЗАЦИЈА НА ДРЖАВНАТА УПРАВА ВО РЕПУБЛИКА МАКЕДОНИЈА,  Де Гама, Скопје, 1999 (научна монографија)
– ПОТРЕБАТА ОД УТВРДУВАЊЕ НА НАЦИОНАЛНАТА АНТИКОРУПЦИСКА СТРАТЕГИЈА (коавтор)  ОБСЕ, Форум ЦСИД, Транспарентност Македонија, Скопје, 2001 (научна статија)
– КУЛТУРАТА НА ЗАКОНОТ НАСПРОТИ  КОРУПЦИЈАТА”(коавтор), Европска Комисија, Форум ЦСИД, Скопје, 2002
– СИСТЕМ НА НАЦИОНАЛЕН ИНТЕГРИТЕТ (коавтор)   Британската амбасада во Македонија, ДФИД, Транспарентост Македонија, Скопје, 2002 (публикацијата е печатена на англиски и македонски јазик)
– СПРЕЧУВАЊЕ СУДИР НА ИНТЕРЕСИ   Транспарентност Македонија, Министерство за надворешни работи на Финска, Скопје, 2003
– ГРАЃАНСКИ ПРАКТИКИ (коавтор)  – Отвореноста и проодноста на новите невладини организации во компетитивниот граѓански сектор,   Македонски центар за меѓународна соработка, Скопје, 2003
– КОРУПЦИЈАТА НАЈГОЛЕМА ПРЕЧКА ЗА ВЛЕЗ НА РМ ВО ЕВРОПСКАТА УНИЈА , научна статија во Ревијата за казнено право и криминологија, Здружение за кривично право и криминологија, Скопје, 2004
– НОВОТО КРИВИЧНО ЗАКОНОДАВСТВО НЕ СООДВЕТСТВУВА  НА ПОТРЕБНИТЕ РЕФОРМИ , научна статија во Ревијата за казнено право и криминологија, Здружение за кривично право и криминологија, Скопје, 2004
– ЗБИРКА НА ЗАКОНИ ЗА АНТИКОРУПЦИЈА ( со коментари, коавтор), ФИОМ, Скопје, 2006
– МАКЕДОНИЈА ПОСЛЕ ОХРИДСКИОТ РАМКОВЕН ДОГОВОР, НАЈГОЛЕМАТА ПРЕЧКА ЗА ВЛЕЗ НА МАКЕДОНИЈА ВО ЕВРОПСКАТА УНИЈА, ФИОМ, Скопје, 2006
соработката меѓу надлежните институции во борбата против организираниот цриминал (коавтор), ФИООМ-Скопје, 2006
– ВЛАСТА КОРУМПИРА, со поднаслов “на епистемолошко, глобално-политичко и национално ниво: вистината за Македонија и неспроведувањето на квалитативно новата национална стратегија против организираниот криминал и корупцијата“ , Де Гама, Скопје, 2006 ( научна монографија, 479 стра
– ПРИЛОГ КОН РЕФОРМИТЕ  ВО ПРАВОСУДНИОТ И ПОЛИТИЧКИОТ СИСТЕМ, ПОНУДЕНИ РЕШЕНИЈА ДЕ ЛЕГЕ ФЕРЕНДА ВРЗ ОСНОВА НА РАСПРАВАТА ЗА НАЦРТ АМАНДМАНИТЕ НА УСТАВОТ,  Годишник на Полициската академија, Скопје, 2005/2006
–  ЗБОРНИК ОД НАУЧНАТА РАСПРАВА “РЕФОРМАТА НА ИНСТИТУЦИИТЕ И НЕЈЗИНОТО ЗНАЧЕЊЕ ЗА РАЗВОЈОТ НА РЕПУБЛИКА МАКЕДОНИЈА“,  ИДЕЈНИ РЕШЕНИЈА ЗА РАЗВОЈОТ НА БЕЗБЕДНОСНИТЕ ИНСТИТУЦИИ,  МАНУ (Македонска академија на науките и уметностите), Скопје, 2009
– УСТАВНИ ИЗМЕНИ ВО ФУНКЦИЈА НА ЗАЈАКНУВАЊЕ НА ПОЛИТИЧКО – БЕЗБЕДНОСНИОТ СИСТЕМ,  Годишник на Факултетот за безбедност, Скопје, 201
– ОРГАНИЗИРАН КРИМИНАЛ И КОРУПЦИЈА (коавтор) со поднаслов: “нови теоретски димензии со практични консеквенции, методика на откривање и докажување“. Трудот  е учебник ( 657 страни).