Prof. d-r Marjan Arsovski
Full Professor
Consultations:
Tuesday from 11 a.m. to 1 p.m. Thursday from 11 a.m. to 1 p.m.
Professors
Вовед во право и уставно право
Евроатланска безбедносна интеграција
Евроатлантски безбедносни интеграции
Европско право
Заедничка надворешна и безбедносна политика на ЕУ
Дипломатија и меѓународно преговарање
НАТО и Европска безбедност
Институции на ЕУ
Право на Европска унија
Доктор на науки “ Универзитет“Св. Кирил и Методи”, Правениот факултет Јустинијан I во Скопје
Магистер на Европска интеграција и развој “Vrije” Универзитет во Брисел
Магистер на меѓународно и компаративно право- “Institute for European Studies”-   Брисел
Магистер на правни науки , насока меѓународно право – Универзитет “Св. Кирил Методи ” Правен факултет – Скопје
Дипломиран правник на Правниот факултет “Јустинијан први” во Скопје.
Има работено за Европската комисија во Брисел – во комесеријатот Информатичко општество.
После постдипломските магистарски студии во Брисeл работи во Владата на Република Македонија во Секретаријатот за Европски прашања и Секретаријатот за законодавство.
Од 2008 година работи како асистент за Вовед во право и уставно право на Факултетот за безбедност – Скопје, каде од 2009 година продолжува да работи како Доцент на истиот.
Наставник е за  Вовед  во  право и уставно  право, Надворешна и безбедносна  политика  на  Европската унија и Евроатланска  безбедносна  интеграција и на Факултет  за  безбедност – Скопје.  Во 2014  е  избран за Вонреден  Професор.