Prof. d-r Marina Malis Zasdovska
Full Professor
Consultations Monday and Thursday from 12.00-13.30
Professors
Криминалистичка тактика 1
Криминалистичко разузнавање
Тероризам и методика на истражување на тероризам
Меѓународен тероризам
Криминалистичка методика
Криминалистика – тактика, техника и методика
Тероризам и сузбивање на тероризмот
Стратешки анализи и криминалистичко разузнавање
Безбедност и заштита на информации
Вовед во криминалистика и криминалистичка тактика

Роденa е на 20.04.1969 година во Скопје. Во 1991 година се стекнува со титулата дипломиран криминалист на Факултетот за безбедност во Скопје. На 27.12.2002 година врши одбрана на магистерскиот труд под наслов “Улогата на криминалистичката полиција во заштитувањето и унапредувањето на животната средина”. Под наслов “Еколошкиот криминалитет во Република Македонија со посебен осврт на пустошење шума на Институтот за социолошки и политичко правни истражувања”, Скопје, се здоби со титулата доктор на социолошки науки. Од 1992 до 2005 година работи во МВР,Скопје,како оперативен работник, инспектор, главен инспектор. Од 2004 до 2007 година како асистент на Полициска академија по предметот Вовед во криминалистика и оперативна криминалистика кај доц. д-р Гоце Џуклески. Доцент професор на Факултетот за безбедност -Скопје од 2007. Продекан за материјално – финансиски работи на Факултетот за безбедност-Скопје од 2008 до 2012. Како продекан за материјално – финансиски работи вклучена во организациските и координативните функции на факултетот за безбедност.Раководи во сложени ситуции со вклучени поголем број на субјекти. Умешност да организира, работи дисциплинирано, обезбеди висок квалитет на завршени обврски. Зборува одлично:англиски, француски, српски и хрватски. Компјутерски способности: Microsoft Office.

CV

Монографии и прирачници
1. Криминалистичка полиција и еколошкиот криминалитет, монографија, Јофи-скен, Скопје 2005
2. Прирачник за разузнавачки циклус ‘Јофи-скен’, Скопје 2005
3. “Еколошка криминалистика” График мак принт, Скопје 2007
4. Учебник за заедничките студии за безбедност и финансиска контрола “Еколошка криминалистика” мај, 2008
5. Учебник “Безбедносен менаџмент” (коавторски труд) 2009
6. Монографија “Еколошка криминалистика” Второ дополнето издание,октомври 2009
Статии
1. ,,Криминалистичката полиција и еколошкиот криминалитет,, Екологија, br.91, Скопје, 2005
2. ,,Екологијата и криминалитетот,,Скопје, ,,Joga, br.120/121,Скопје,2005
3. ,,Феноменологија на еколошкиот криминалитет,, Македонска ревија за кривично право и криминологија,Скопје, 2005
4. ,,Криминалистичко ситуациско вештачење,, Годишник на полициската академија, Скопје, 2005/2006
5. ,,Членот 226 од Кривичниот законик на P. Македонија,, Македонска ревија за кривично право и криминологија, Скопје, 2006
6. ,,Посебне истражне радње у сузбијање еколошког криминалитета,, Правни живот, Белград, 2006
7. ,,Безбедноста во демократското општество,,Научно списание, Битола, 2006
8. ,,Обавештајни циклус,, Наука Безбедност Полиција, Белград, 2006
9. ,,Криминалистичко ситуациско вештачење во практиката,, Годишник на Полициската академија-Скопје,2007
10. ,,Компаративни преглед кривичних дела против животне средине,,Правни живот , Белград, 2007
11. ,,Ecological crime and organized crime,, Nauka, bezbednost, policija, Beograd, 2007
12. ,,The Macedonian approach to the fight against terrorism,,-The fight against terrorism and crisis managment in the Western Balkans- NATO Science for Peace and Security Series, 2008 IOS Press, Amsterdam
13. ,,Pravna legislativa o zastiti i unapredzivanju zivotne sredine u Republici Makedoniji,,Kopaonicka skola prirodnog prava, Pravo i medzunarodne integracije, Beograd,2008
14. ,,Normativ-legal regulation of the environmental security in the Republic of Macedonia,, Beograd, 2008
15. Зборник на трудови, III Конгрес на еколозите на Македонија со меѓународно учество ,,Пустошење на шумите во Република Македонија,, Македонско еколошко друштво, Скопје, 2008
16. Зборник на апстракти ,,Сузбивање на еколошкиот криминал како дел од организираниот криминал во Република Македонија,, Меѓународна конференција ,,Политика на спротвставување на организиран криминал,, Београд, 21-22 ноември, 2008
17. Современа македонска одбрана ,,Кривични дела од еколошкиот криминалитет како сегмент на еколошката безбедност,(коавторски труд) бр 18, август, Скопје, 2009
18. ,,Доказна важност трагова папиларних линија,,(коавторски труд) Зборник радова ,,Право и форензика у криминалистици,, Криминалистичко- полицијска академија, Београд, септември, 2009
19. Статија ,,Пустошење шума во Република Македонија,, 8ка, списание за здравствена едукација и екологија, септември, Скопје, 2009
20. Статија ,,Состојбата со водите во Република Македонија,, списание за здравствена едукација и екологија, октомври, Скопје, 2009
21. Статија ,,Недозволен лов и риболов во Република Македонија,, 8ка, списание за здравствена едукација и екологија, ноември, Скопје, 2009
22. ,,Глобализацијата и екологијата во корелација на светската економска криза,,(коавторски труд) Туризмот во услови на глобална рецесија, Охрид, 2009
23. Екотероризам,, Правни живот, Копаничка школа права, Београд, 2009
24. ,,Психо-социјални и правни последици врз припадниците на безбедносните сили на Република Македонија учесници во конфликтот од 2001 година,, (извештај за истражувачки проект)- Факултет за безбедност-Скопје, Скопје, 2009
25. Статија ,,Улогата на Интерпол во меѓународната заштита на животната средина,, списание за здравствена едукација и екологија, фебруари, Скопје, 2010
26. Статија ,,Еколошка етика,, списание за здравствена едукација и екологија, март, Скопје, 2010
27. ,,Ecotourism-Reality and perspectives,, Proceedings of II International workshop ,,Ecological tourism: Trends and perspectives of development in the global world,, 15-16 April 2010, Saint Petersburg
28. Статија ,,Неуспехот во Копенхаген,, списание за здравствена едукација и екологија, април, Скопје, 2010
29. Статија ,,Менаџирање на еколошки катастрофи и кризни настани,, 8ка, списание за здравствена едукација и екологија, мај, Скопје, 2010
30. Статија ,,Електронскиот отпад и организираниот криминал,, 8ка, списание за здравствена едукација и екологија, јуни, Skopje, 2010
31. ,,Еколошка безбедност-состојби и предизвици,, -зборник на трудови од научно-стручна конференција ,,Безбедност, еколошка безбедност и предизвиците на Република Македонија,, 17-18 септември 2010, Охрид
32. Заштита на културното наследство на Република Македонија (криминалистички аспекти),, Зборник на трудови од тркалезната маса ,,Заштита на културното наследство на Република Македонија, ноември,Скопје,2010
33. ,,Менаџирање на еколошки катастрофи,, Научно списание, УКЛО; Битола, 2010
34. Еколошката безбедност низ призмата на Интерпол,, Современа македонска одбрана, година XII, бр 21, април, 2011
35. ,,Uloga policije i tuzilastva u borbi protiv organizovanog kriminala u Republici Makedoniji,, Drustveni aspekti organizovanog kriminala, Institut za medjunarodnu politiku i privredu, Beograd, 2011 (коауторски рад)
36. ,,Безбедност во училиштата (психосоцијални, криминолошки, криминалистички и правни аспекти на безбедноста во средните училишта на градот Скопје),, Истражувачки извештај, Здружение за безбедносни истражувања и едукација, Скопје, 2011 (група автори)
37. ,, Usage of special investigation measures in detecting environmental crime –Macedonian perspectives,, Understanding and managing threats to the environment in South Eastern Europe, NATO Advanced Research Workshop on Managing Global Environmental Threats to Air, Water and Soil , Ljubljana, Slovenia, 28-30 June 2010