Prof. d-r Marija Milenkovska
Full Professor
Consultations: Monday and Tuesday from 10.00 to 12.00
Professors
Меѓународно јавно право
Меѓународно договорно право
Полиција и меѓународно хуманитарно право
Меѓународно право за права на човекот
Меѓународно хуманитарно право
Марија Миленковска е вонреден професор на Факултетот за безбедност -Скопје.Избрана е во областа Меѓународно јавно право. Нејзин истражувачки интерес се меѓународно јавно право, човекови права и решавање на конфликти.Таа дипломира на Правен факултет “Јустинијан Први” – Скопје, Универзитет “Свети Кирил и Методиј”- Скопје, насока Меѓународно право.
Последиполомски студии завршува на истиот Факултет, со што се стекнува со називот Магистер на правни науки, насока меѓународно право. Во март 2011 докторираше на Правниот факултет “Јустинијан Први” – Скопје, Универзитет “Свети Кирил и Методиј “- Скопје и се здоби со називот Доктор на правни науки.