Prof. d-r Boris Murgoski
Full Professor

Consultations

TUESDAY – 10:00 to 12:00

WEDNESDAY – 12:00 to 14:00

Professors
Безбедност во сообраќајот
Сообраќајна криминалистика
Вовед во криминалистика
Криминалистика – тактика, техника и методика
Сообраќајна деликвенција
Безбедносни стандарди при транспорт
Роден е 19.04.1957. Дипломира на Факултетот за безбедност и општестевна самозаштита – Скопје, со што се стекнува со звањето Правник од областа на безбедноста и општестената самозаштита.
Во 1992 година станува Магистар на науки од областа на криминалистиката на истиот факултет. Титулата доктор на науки од областа на безбедноста ја стекнал во 2003 година. Од 1976 – 1983, работи во СУВР при ЦОКБОС – Скопје како командир-воспитувач,
Јуни 1983 – август 1987,РСВР на РМ – командир на РСБСП, Септември 1987 – август 1991, СУВР – наставник во СУВР, Септември 1991- јуни 1994, Факултет за безбедност – овластен наставник, Јули 1994 – јануари 2002, МВР на РМ – виш и главен инспектор, Февруари 2002 – мај 2004, заменик директор во ЦОКОБ – Скопје, Јуни 2004 – јуни 2009, доцент на Полициска академија, Скопје, Јуни 2009 – септември 2011, професор на Факултет за безбедност,Скопје.
Зборува англиски, бугарски, српски и хрватски. Одлични технички способност во Microsoft Word, Power Point, Microsof Excel, Internet Explorer.
Има објавено голем број на статии и учествувано на научно – истражувачки проекти, конференции и стручно собири.
КНИГИ
1. Збирка на прописи од областа на собраќајот, 2008, Скопје
СТАТИИ
1. Уставно-правни основи за регулирање на примената на специјални истражни мерки за борба против организираниот криминалитет (јавна дискусија за нацрт амандманот 19 од Уставот на Р.Македонија); Полициска академија, Скопје,2004;
2. Криминалистичко-психолошки аспаекти при саобраќајна и царинска контрола, Меѓународно научно-стручно савјетање – Криминалистика у теорији и пракси,Бања Лука, Босна и Херцеговина,2005;
3.Реформите на полицискиот и образовно-едукативниот систем за полиција во Република Македонија, Полициска академија,Годишник бр.1. 2005/06,Скопје;
4. Некои прашања и проблеми во врска со ефикасноста на прекршочната постапка кај сообраќајните деликти, Македонска ревија за казнено право и криминологија, Скопје, бр.2, 2005;
5. Некои аспекти за реформите во безбедносниот сектор и образовно-едукативниот ситем за полицијата во Република Македонија, Современа македонска одбрана, бр.13/2006;
6. Некои аспекти за поимите “сообраќајна незгода – несреќа” и за криминалистичата обработка, Универзитет “Св.Климент Охридски”, Битола, Научно списаниебр.3/2007;
7. Однесувањето на студентите на Полициската академија во врска со ХИВ/СИДА, коавторски труд, Полициска академија, Скопје,2007;
8. Криминалистичка обработка на сообраќајните несреќи, Годишник бр.2/2007, Полициска академија, Скопје;
9. Некои карактеристики за сообраќајните делинквенти, Годишник бр.3/2008, Полициска академија, Скопје;
10. Меѓународни стандарди и компатибилноста на националната легислатива за примена на сила и огнено оружје, Годишник бр.4/2009, Факултет за безбедност, Скопје;
11. Основни карактеристики на сообраќајната делинквенција; Универзитет “Св.Климент Охридски”, Битола,Хоризонти бр.6/2010;
12. Некои сообраќајно-безбедносни и еколошки последици при транспортот; Зборник од научно-стручна конференција во Охрид,- Безбедност, еколошка безбедност и предизвиците на Република Македонија, Факултет за безбедност, Скопје,2010;
13. Етиолошки проблеми при истражување на сообраќајните несреќи, Годишник-2010, Факултет за безбедност, Скопје;
14. Qualitative and cuantitative analysis of patent prints which are occurred with the application of human blood regarding to 2nd and 3rd level detail, koavtorski trud, International scientific conference “ Archibal reiss days”, Thematic conference proceedings of international significance, Kriminalisticko-policijska akademija, Beograd, 2011;
15. Criminalistic approach and foresic standards when asquiring evidence at the crime scene, International scientific conference – Security in the post-conflict (western) Balkans: Transition and challenges faced by the Republik of Macedonia, Ohrid, may,2011;
16. Криминалистичко-процесни аспекти и форензички стандарди при ибезбедувањето на докази од местото на криминален настан; Универзитет “Св.Климент Охридски”, Битола,Хоризонти бр.7/2011;(на рецензија)
17. Специјални транспортни возила како превентивна мерка кај обезбедувањето на транспорт на пари, коавторски труд, Универзитет “Св.Климент Охридски”, Битола,Хоризонти бр.7/2011; (на рецензија)
18. Реконструкција, криминалистички експеримент и ситуационо вештачење при истражување на сообраќајни несреќи, Годишник -2011, Факултет за безбедност; (на рецензија)
19. Превентивни мерки при обезбедувањето на транспорт на пари, коавторски труд, Годишник – 2011, Факултет за безбедност,(на рецензија),