Цане Мојаноски
Проф д-р Цане Т. Мојаноски
Редовен професор