СТУДЕНТСКА СТРУЧНА КОНФЕРЕНЦИЈА
„Евро-атланската перспектива на Република Македонија – демократија, владеење на правото, слободи, безбедност и стандарди во Европската Унија“

Организационен одбор

проф. д-р Цане Мојаноски
Филип Јордановски, студент на прв циклус студии,
Александар Стојановиќ, студент на прв циклус студии,
Јован Младеновски, студент на прв циклус студии,
Ангела Мицковска, студент на прв циклус студии,
Моника Тодорова, студент на прв циклус студии,
Катерина Мојсоска, студент на втор циклус студии
Иван Ристов, студент на трет циклус студии.