Насоката Безбедност и финансиска контрола ќе профилира кадри кои, во согласност со концептот на модерното универзитетско образование за непосредно поврзување на теоријата и практиката, ќе се стекнат со  знаењаивештини за:

- современите општествено - економски развојни процеси и перспективи;

создавањето на капиталот по пат на експлатација на средствата и трудот и создавањето  добивка, профит;

-  менаџирање со материјалните и финансиските вредности, со акцент на нивната контрола;

-  општествените противречности, конфлкти и други облици на деструкции кои го дестабилизираат и рушат политичкиот, економскиот и финансискиот систем преку злоупотреба и различни видови на криминалитет и

-  формите и начините за превентивно и репресивно делување со цел попречување и сузбивање на споменатите појави.

Мисијата на студиите е  научно спознавање и обука во областа Безбедност и финансиска контрола со етаблирање на стандарди и нормативи на  Европскиот образовен систем.

СТУДИСКА ПРОГРАМАВодич за зимски семестар:

Водич за летен семестар: