ВТОР ЦИКЛУС УНИВЕРЗИТЕТСКИ СТУДИИ ЗА КРИЗЕН МЕНАЏМЕНТ

Врз основа на резултатите од анализа на потребите на безбедносниот систем на Република Македонија и утврдувањето на дефицитарните занимања, односно занимањата кои се актуелни и/или ќе бидат барани во иднина, студската програма за кризен менаџмент оставаат простор да одговори на реалните пртреби за профилирање на високи кадри од областа на безбедноста.
Токму спецификацијата на дефицитарните занимања, односно расположливите можности за вработување, но и заработката, покрај напредокот во кариерата и личното задоволство од работата, се детерминирани основни критериуми при избор на понатамошното високо образование од страна идните студенти на сите циклуси, но и како референтна точка за идентификување на потребите за воведување на нови содржини во високото образование. Овие студии се мултидисциплинарни и се економски, политички, правни, етички, информатички, животната средина, хуманитарни и други аспекти на проучување на феноменот на безбедноста и управувањето со кризи.


ПОВЕЌЕ

СТУДИСКА ПРОГРАМА