Доценти
Доцент д-р Наташа Јованова - Пеовска
Доцент д-р Марјан Ѓуровски
Доцент д-р Ице Илијевски