Надворешен кадар
Редовен проф. д-р Трпе Стојановски
Редовен проф. д-р Росе Смилевски
Вонреден професор д-р Слободан Оклевски
Виш лектор м-р Анета Ѓуровска - Арсовска
Вонреден проф. д-р Цветко Андреески
Вонреден проф. д-р Јаготка Стрезовска
Редовен проф. д-р Димитар Пандев
Редовен професор д-р Јове Талевски
Редовен професор д-р Владимир Ортаковски