Деканат
Никола Дујовски вон.проф. д-р Никола Дујовски
ДЕКАН

е-пошта: ndujovski@gmail.com
е-пошта: ndujovski@fb.uklo.edu.mk
тел:  +389 2 2546-211 л. 100
Наташа Пеливанова ред.проф. д-р Наташа Пеливанова
ПРОДЕКАН ЗА НАСТАВА

е-пошта: n_pelivanova@yahoo.com
тел:  +389 2 2546-211 л. 300
Марјан Ѓуровски доц. д-р Марјан Ѓуровски
ПРОДЕКАН ЗА НАУКА И РАЗВОЈ

е-пошта: mar.gjurovski@gmail.com
е-пошта: mgjurovski@fb.uklo.edu.mk
тел:  +389 2 2546-211 л. 102
Раде Рајковчевски доц. д-р Раде Рајковчевски
ПРОДЕКАН ЗА МЕЃУНАРОДНА СОРАБОТКА

е-пошта: raderaj@yahoo.com
тел:  +389 2 2546-211 л. 101