Административен кадар

Секретар:
тел: 02-2546 211 / 111

Координатор за ЕКТС: Јованка Илиевска
тел: 02-2546 211 / 116

Раководител на служба за студентски прашања: Ангелина Цветановска
e-mail: studentski@fb.uklo.edu.mk
тел: 02-2546 211 / 113

Библиотекар: Мирослав Андреевски
e-mail: mandreevski@fb.uklo.edu.mk
тел: 02-2546 211 / 115