Соопштенија за студиска програма Криминалист
pp12345678910pp
НасловТипПредметДатум
предавања по Специјално физичко образование за 4 и 6 семестар Известување Специјално физичко обарзование
Настава Безбедносни стратегии и менаџмент Известување Безбедносни стратегии и менаџмент
Настава Известување Меѓународна заштита на животната средина
Термин за менторска настава Известување Меѓународно договорно право
Термин за менторска настава Известување Полиција и меѓународно хуманитарно право
Подготвителни прашања за првиот колоквиум Материјали Систем на приватна безбедност
Известување Известување Современи безбедносни системи
Mенторска настава по предметот Информациско-телекомуникациски систем Известување
Известување за настава Известување Криминалистичка техника
Термин за настава Известување Меѓународна заштита на животната средина
Термин за настава Известување Безбедносни стратегии и менаџмент
Известување Известување Управно право
Известување Известување
Електронски материјал за прв колоквиум 3 Материјали Малолетничка делинквенција и криминал на штета на деца
Електронски материјал за прв колоквиум 4 Материјали Малолетничка делинквенција и криминал на штета на деца
Електронски материјал за прв колоквиум 2 Материјали Малолетничка делинквенција и криминал на штета на деца
Електронски материјал за прв коловкиум Материјали Малолетничка делинквенција и криминал на штета на деца
Литература за прв колоквиум Материјали Малолетничка делинквенција и криминал на штета на деца
Настава Известување Европско право
Настава Известување Безбедносни стратегии и менаџмент