Библиотека

Библиотеката на Факултетот за безбедност во Скопје се наоѓа во објект со вкупна површина од 400 м2, а располага со депо за книги ( 8 850 наслови ), фотокопирница со скриптара, работна просторија, читална ( со 50 места ) и компјутеризирана читална. Во компјутизираната читална студентите имаат на располагање 20 компјутери поврзани на интернет.
Во библиотеката на Факултет за безбедност, студентите имаат пристап до:

  • над 1000-ници домашни и странски книги од областа на безбедноста
  • учебници, научни и стручни книги како дел од Програмата на Владата на Република Македонија за преведување на 500 стручни книги и учебници од кои се учи на врвните, најдобрите и најреномираните универзитети во САД и Европската Унија,
  • речници, водичи, енциклопедии и др.

Во прилог се дадени неколку книги кои можете да ги најдете во оваа библиотека:

СПИСОК НА ДОКТОРСКИ ДИСЕРТАЦИИ ОДБРАНЕТИ НА ФАКУЛТЕТОТ ЗА БЕЗБЕДНОСТ

СПИСОК НА ДОКТОРСКИ ДИСЕРТАЦИИ ОДБРАНЕТИ НА ДРУГИ ОБРАЗОВНИ ИНСТИТУЦИИ

СПИСОК НА МАГИСТЕРСКИ ТЕЗИ ОДБРАНЕТИ НА ФАКУЛТЕТОТ ЗА БЕЗБЕДНОСТ

СПИСОК НА МАГИСТЕРСКИ ТЕЗИ ОДБРАНЕТИ НА ДРУГИ ОБРАЗОВНИ ИНСТИТУЦИИ

СПИСОК НА ДИПЛОМСКИ ТРУДОВИ ОДБРАНЕТИ НА ФАКУЛТЕТОТ ЗА БЕЗБЕДНОСТ

СПИСОК НА ПУБЛИКАЦИИ ДОСТАПНИ ЗА ЧИТАЊЕ ВО PDF ФОРМАТ

СПИСОК НА НАСЛОВИ ДОБИЕНИ ВО 2010 ГОДИНА ОД ПРОЕКТОТ НА ВЛАДАТА

СПИСОК НА НАСЛОВИ ДОБИЕНИ ОД ПРОЕКТОТ 500 ПРЕВОДИ ВО ПОСЛЕДНИТЕ МЕСЕЦИ

СПИСОК НА НАСЛОВИ ДОБИЕНИ ОД ПРОЕКТОТ 500 ПРЕВОДИ

СПИСОК НА НАСЛОВИ КОИ СЕ ДОБИЕНИ И НАБАВЕНИ ВО ПЕРИОД 10/2008-09/2009