Информации од јавен карактер

Годишна сметка за 2017 година за жиро сметка 160016125578810

1. ПОСЕБНИ ПОДАТОЦИ за државна евиденција за корисниците на средства од Буџетот на фондовите
2. СТРУКТУРА НА ПРИХОДИ ПО ДЕЈНОСТИ, СПД–РЕКАПИТУЛАР
3. БИЛАНС НА СОСТОЈБА
4. ПРИХОДИ И РАСХОДИ


Годишна сметка за 2017 година за жиро сметка 160016125563116

1. ПОСЕБНИ ПОДАТОЦИ за државна евиденција за корисниците на средства од Буџетот на фондовите
2. СТРУКТУРА НА ПРИХОДИ ПО ДЕЈНОСТИ, СПД–РЕКАПИТУЛАР
3. БИЛАНС НА СОСТОЈБА
4. ПРИХОДИ И РАСХОДИ


Годишна сметка за 2017 година за жиро сметка 160016125560319

1. ПОСЕБНИ ПОДАТОЦИ за државна евиденција за корисниците на средства од Буџетот на фондовите
2. СТРУКТУРА НА ПРИХОДИ ПО ДЕЈНОСТИ, СПД–РЕКАПИТУЛАР
3. БИЛАНС НА СОСТОЈБА
4. ПРИХОДИ И РАСХОДИ


Годишна сметка за 2016 година за жиро сметка 160016125578810

1. ПОСЕБНИ ПОДАТОЦИ за државна евиденција за корисниците на средства од Буџетот на фондовите
2. СТРУКТУРА НА ПРИХОДИ ПО ДЕЈНОСТИ, СПД–РЕКАПИТУЛАР
3. БИЛАНС НА СОСТОЈБА
4. ПРИХОДИ И РАСХОДИ


Годишна сметка за 2016 година за жиро сметка 160016125563116

1. ПОСЕБНИ ПОДАТОЦИ за државна евиденција за корисниците на средства од Буџетот на фондовите
2. СТРУКТУРА НА ПРИХОДИ ПО ДЕЈНОСТИ, СПД–РЕКАПИТУЛАР
3. БИЛАНС НА СОСТОЈБА
4. ПРИХОДИ И РАСХОДИ


Годишна сметка за 2016 година за жиро сметка 160016125560319

1. ПОСЕБНИ ПОДАТОЦИ за државна евиденција за корисниците на средства од Буџетот на фондовите
2. СТРУКТУРА НА ПРИХОДИ ПО ДЕЈНОСТИ, СПД–РЕКАПИТУЛАР
3. БИЛАНС НА СОСТОЈБА
4. ПРИХОДИ И РАСХОДИОДЛУКА ЗА УТВРДУВАЊЕ НА ЛИСТА НА ИНФОРМАЦИИ ОД ЈАВЕН КАРАКТЕР

ИЗВЕСТУВАЊЕ ПО ЗАКОН ЗА ЗАШТИТА ОД ВОЗНЕМИРУВАЊЕ НА РАБОТНО МЕСТО

ЗАКОН ЗА СЛОБОДЕН ПРИСТАП ДО ИНФОРМАЦИИ ОД ЈАВЕН КАРАКТЕР

БАРАЊЕ ЗА ПРИСТАП ДО ИНФОРАМАЦИИ ОД ЈАВЕН КАРАКТЕР

ПОТВРДА ЗА ПРИЕМ НА БАРАЊЕ

ЖАЛБА

ПОТВРДА ЗА ПРИЕМ НА ЖАЛБАПРЕПОРАКА ЗА ОБЈАВУВАЊЕ НА ВЕЌЕ ПОБАРАНИ/ДАДЕНИ ИНФОРМАЦИИ ОД ЈАВЕН КАРАКТЕР НА ВЕБ ЛОКАЦИИTE НА ИМАТЕЛИТЕ НА ИНФОРМАЦИИ

УПАТСТВО ЗА ПРОАКТИВНОСТ

ПРЕПОРАКА ЗА ПРОАКТИВНОСТ


САМОЕВАЛУАЦИЈА НА ФАКУЛТЕТ ЗА БЕЗБЕДНОСТ-СКОПЈЕ

СТУДИСКА ПРОГРАМА КРИМИНАЛИСТ - ПРВ ЦИКЛУС

СТУДИСКА ПРОГРАМА БЕЗБЕДНОСТ И ФИНАНСИСКА КОНТРОЛА - ПРВ ЦИКЛУС

СТУДИСКА ПРОГРАМА КРИМИНАЛИСТИКА - ВТОР ЦИКЛУС

СТУДИСКА ПРОГРАМА БЕЗБЕДНОСТ И ФИНАНСИСКА КОНТРОЛА - ВТОР ЦИКЛУС

СТУДИСКА ПРОГРАМА МЕЃУНАРОДНА БЕЗБЕДНОСТ - ВТОР ЦИКЛУС

СТУДИСКА ПРОГРАМА ФОРЕНЗИЧКИ НАУКИ - ВТОР ЦИКЛУС

ИЗВЕШТАЈ ЗА САМОЕВАЛУАЦИЈА 2015

ИЗВЕШТАЈ ЗА САМОЕВАЛУАЦИЈА 2018

ИЗВЕШТАЈ ЗА САМОЕВАЛУАЦИЈА 2018 - ПРИЛОГ ТАБЕЛИ

ИЗВЕШТАЈ ЗА САМОЕВАЛУАЦИЈА НА УКЛО за периодот 2015/2016 - 2017/2018


ЈАВНИ НАБАВКИ

Комисија за заштита на правото за слободен пристап до информациите од јавен карактер (кликнете овде:)

За повеќе информации oд јавен карактер (кликнете овде:)

Службено лице за посредување со информации од јавен карактер: Вонреден професор д-р. Катерина Крстевска Савовска