Информации од јавен карактер

ОДЛУКА ЗА УТВРДУВАЊЕ НА ЛИСТА НА ИНФОРМАЦИИ ОД ЈАВЕН КАРАКТЕР

ИЗВЕСТУВАЊЕ ПО ЗАКОН ЗА ЗАШТИТА ОД ВОЗНЕМИРУВАЊЕ НА РАБОТНО МЕСТО

ЗАКОН ЗА СЛОБОДЕН ПРИСТАП ДО ИНФОРМАЦИИ ОД ЈАВЕН КАРАКТЕР

БАРАЊЕ ЗА ПРИСТАП ДО ИНФОРАМАЦИИ ОД ЈАВЕН КАРАКТЕР

ПОТВРДА ЗА ПРИЕМ НА БАРАЊЕ

ЖАЛБА

ПОТВРДА ЗА ПРИЕМ НА ЖАЛБА

САМОЕВАЛУАЦИЈА НА ФАКУЛТЕТ ЗА БЕЗБЕДНОСТ-СКОПЈЕ

СТУДИСКА ПРОГРАМА КРИМИНАЛИСТ - ПРВ ЦИКЛУС

СТУДИСКА ПРОГРАМА БЕЗБЕДНОСТ И ФИНАНСИСКА КОНТРОЛА - ПРВ ЦИКЛУС

СТУДИСКА ПРОГРАМА КРИМИНАЛИСТИКА - ВТОР ЦИКЛУС

СТУДИСКА ПРОГРАМА БЕЗБЕДНОСТ И ФИНАНСИСКА КОНТРОЛА - ВТОР ЦИКЛУС

СТУДИСКА ПРОГРАМА МЕЃУНАРОДНА БЕЗБЕДНОСТ - ВТОР ЦИКЛУС

СТУДИСКА ПРОГРАМА ФОРЕНЗИЧКИ НАУКИ - ВТОР ЦИКЛУС

ИЗВЕШТАЈ ЗА САМОЕВАЛУАЦИЈА на УНИВЕРЗИТЕТОТ СВ.КЛИМЕНТ ОХРИДСКИ - БИТОЛА 2012 - 2016

ИЗВЕШТАЈ ЗА САМОЕВАЛУАЦИЈА на ФАКУЛТЕТОТ ЗА БЕЗБЕДНОСТ 2012 - 2015

ИЗВЕШТАЈ ЗА САМОЕВАЛУАЦИЈА на ФАКУЛТЕТОТ ЗА БЕЗБЕДНОСТ 2012 - 2015 ПРИЛОГ 1

ИЗВЕШТАЈ ЗА САМОЕВАЛУАЦИЈА на ФАКУЛТЕТОТ ЗА БЕЗБЕДНОСТ 2012 - 2015 ПРИЛОГ 2

ИЗВЕШТАЈ ЗА САМОЕВАЛУАЦИЈА на ФАКУЛТЕТОТ ЗА БЕЗБЕДНОСТ 2012 - 2015 ПРИЛОГ 3

ИЗВЕШТАЈ ЗА САМОЕВАЛУАЦИЈА на ФАКУЛТЕТОТ ЗА БЕЗБЕДНОСТ 2012 - 2015 ПРИЛОГ 4

ИЗВЕШТАЈ ЗА САМОЕВАЛУАЦИЈА на ФАКУЛТЕТОТ ЗА БЕЗБЕДНОСТ 2012 - 2015 ПРИЛОГ 5


ЈАВНИ НАБАВКИ

Комисија за заштита на правото за слободен пристап до информациите од јавен карактер (кликнете овде:)

За повеќе информации oд јавен карактер (кликнете овде:)

Службено лице за посредување со информации од јавен карактер: Доц. д-р Катерина Крстевска