Информации од јавен карактер

ОДЛУКА ЗА УТВРДУВАЊЕ НА ЛИСТА НА ИНФОРМАЦИИ ОД ЈАВЕН КАРАКТЕР

ИЗВЕСТУВАЊЕ ПО ЗАКОН ЗА ЗАШТИТА ОД ВОЗНЕМИРУВАЊЕ НА РАБОТНО МЕСТО

ЗАКОН ЗА СЛОБОДЕН ПРИСТАП ДО ИНФОРМАЦИИ ОД ЈАВЕН КАРАКТЕР

БАРАЊЕ ЗА ПРИСТАП ДО ИНФОРАМАЦИИ ОД ЈАВЕН КАРАКТЕР

ПОТВРДА ЗА ПРИЕМ НА БАРАЊЕ

ЖАЛБА

ПОТВРДА ЗА ПРИЕМ НА ЖАЛБАПРЕПОРАКА ЗА ОБЈАВУВАЊЕ НА ВЕЌЕ ПОБАРАНИ/ДАДЕНИ ИНФОРМАЦИИ ОД ЈАВЕН КАРАКТЕР НА ВЕБ ЛОКАЦИИTE НА ИМАТЕЛИТЕ НА ИНФОРМАЦИИ

УПАТСТВО ЗА ПРОАКТИВНОСТ

ПРЕПОРАКА ЗА ПРОАКТИВНОСТ


САМОЕВАЛУАЦИЈА НА ФАКУЛТЕТ ЗА БЕЗБЕДНОСТ-СКОПЈЕ

СТУДИСКА ПРОГРАМА КРИМИНАЛИСТ - ПРВ ЦИКЛУС

СТУДИСКА ПРОГРАМА БЕЗБЕДНОСТ И ФИНАНСИСКА КОНТРОЛА - ПРВ ЦИКЛУС

СТУДИСКА ПРОГРАМА КРИМИНАЛИСТИКА - ВТОР ЦИКЛУС

СТУДИСКА ПРОГРАМА БЕЗБЕДНОСТ И ФИНАНСИСКА КОНТРОЛА - ВТОР ЦИКЛУС

СТУДИСКА ПРОГРАМА МЕЃУНАРОДНА БЕЗБЕДНОСТ - ВТОР ЦИКЛУС

СТУДИСКА ПРОГРАМА ФОРЕНЗИЧКИ НАУКИ - ВТОР ЦИКЛУС

ИЗВЕШТАЈ ЗА САМОЕВАЛУАЦИЈА 2015


ЈАВНИ НАБАВКИ

Комисија за заштита на правото за слободен пристап до информациите од јавен карактер (кликнете овде:)

За повеќе информации oд јавен карактер (кликнете овде:)

Службено лице за посредување со информации од јавен карактер: Доц. д-р Катерина Крстевска