Информации од јавен карактер

ИЗВЕШТАЈ ЗА РАБОТАТА НА ДЕКАНОТ И ФАКУЛТЕТОТ ЗА БЕЗБЕДНОСТ - СКОПЈЕ ЗА 2018 ГОДИНА

СТАТУТ НА ФАКУЛТЕТОТ ЗА БЕЗБЕДНОСТ - 24.04.2019

ОДЛУКА ЗА УТВРДУВАЊЕ НА ЛИСТА НА ИНФОРМАЦИИ ОД ЈАВЕН КАРАКТЕР

ИЗВЕСТУВАЊЕ ПО ЗАКОН ЗА ЗАШТИТА ОД ВОЗНЕМИРУВАЊЕ НА РАБОТНО МЕСТО

ЗАКОН ЗА СЛОБОДЕН ПРИСТАП ДО ИНФОРМАЦИИ ОД ЈАВЕН КАРАКТЕР

БАРАЊЕ ЗА ПРИСТАП ДО ИНФОРАМАЦИИ ОД ЈАВЕН КАРАКТЕР

ПОТВРДА ЗА ПРИЕМ НА БАРАЊЕ

ЖАЛБА

ПОТВРДА ЗА ПРИЕМ НА ЖАЛБАПРЕПОРАКА ЗА ОБЈАВУВАЊЕ НА ВЕЌЕ ПОБАРАНИ/ДАДЕНИ ИНФОРМАЦИИ ОД ЈАВЕН КАРАКТЕР НА ВЕБ ЛОКАЦИИTE НА ИМАТЕЛИТЕ НА ИНФОРМАЦИИ

УПАТСТВО ЗА ПРОАКТИВНОСТ

ПРЕПОРАКА ЗА ПРОАКТИВНОСТ


САМОЕВАЛУАЦИЈА НА ФАКУЛТЕТ ЗА БЕЗБЕДНОСТ-СКОПЈЕ

СТУДИСКА ПРОГРАМА КРИМИНАЛИСТ - ПРВ ЦИКЛУС

СТУДИСКА ПРОГРАМА БЕЗБЕДНОСТ И ФИНАНСИСКА КОНТРОЛА - ПРВ ЦИКЛУС

СТУДИСКА ПРОГРАМА КРИМИНАЛИСТИКА - ВТОР ЦИКЛУС

СТУДИСКА ПРОГРАМА БЕЗБЕДНОСТ И ФИНАНСИСКА КОНТРОЛА - ВТОР ЦИКЛУС

СТУДИСКА ПРОГРАМА МЕЃУНАРОДНА БЕЗБЕДНОСТ - ВТОР ЦИКЛУС

СТУДИСКА ПРОГРАМА ФОРЕНЗИЧКИ НАУКИ - ВТОР ЦИКЛУС

ИЗВЕШТАЈ ЗА САМОЕВАЛУАЦИЈА 2015

ИЗВЕШТАЈ ЗА САМОЕВАЛУАЦИЈА 2018

ИЗВЕШТАЈ ЗА САМОЕВАЛУАЦИЈА 2018 - ПРИЛОГ ТАБЕЛИ

ИЗВЕШТАЈ ЗА САМОЕВАЛУАЦИЈА НА УКЛО за периодот 2015/2016 - 2017/2018


ЈАВНИ НАБАВКИ

ГОДИШНИ СМЕТКИ

Комисија за заштита на правото за слободен пристап до информациите од јавен карактер (кликнете овде:)

За повеќе информации oд јавен карактер (кликнете овде:)

Службено лице за посредување со информации од јавен карактер: Вонреден професор д-р. Катерина Крстевска Савовска