Совет на докторски студии

Раководител на Советот за докторски студии:
Редовен професор д-р Томе Батковски
E-mail: tomebat52@gmail.com

Научен секретар:
Вонреден професор д-р Борис Мургоски
E-mail: bmurgoski@yahoo.com